top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 23.11.2023

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Progrest (myöhemmin ”rekisterinpitäjä”) terveydenhuollon palveluja käyttävien henkilöiden (myöhemmin ”rekisteröity”) henkilötietojen käsittelyä. Se kattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (679/2016) ja Suomen tietosuojalain (1050/2018) velvoittaman osoitusvelvollisuuden sekä rekisteröidylle että valvontaviranomaiselle.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Progrest

Y-tunnus: 2517561–6

Osoite: Hämeentie 94

Postinumero: 00550

Postitoimipaikka: Helsinki

Yhteyshenkilö: Mirka Heiniö

Sähköpostiosoite: mirka.progrest@gmail.com

Puhelinnumero: +358 40 0343547

2. Henkilötietojen käsittelyperusteet 

Käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa:

 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen, koskien potilaskertomuksen laatimista, käsittelyä ja säilyttämistä sekä terveydenhuollon toiminnan suunnittelua, tilastointia ja seurantaa.

 • Terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen, kuten potilaan/asiakkaan tutkimuksen, hoidon tai kuntoutuksen suunnittelu, järjestäminen, toteutus tai seuranta.

 • Asiakasviestintä ja yhteydenpito Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välillä.

 • Ajanvaraus ja laskutus.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja: 

 • Koko nimI

 • Henkilötunnus

 • Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot

 • Ajanvaraustiedot

 • Laskutustiedot

4. Tietolähteet

Rekisteriin kerätyt tiedot ovat pääsääntöisesti asiakkaan itsensä, tai alaikäisen asiakkaan huoltajan, antamia tietoja. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan tutkimuksen tai hoitosuhteen yhteydessä muodostettuja tietoja tai asiakkaan suostumuksella toisen terveydenhuollon toimijan kautta saatuja tietoja.

5. Henkilöstötietojen siirto ja luovutus

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille, kolmansiin maihin tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää ainoastaan rekisteröidyn kirjallisella suostumuksella tai lakisääteisin perustein esimerkiksi viranomaiselle, rekisteröidyn ilmoittamalle omaiselle tai toiselle terveydenhuollon toimijalle, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi rekisteröidyn hoidon toteuttamiseksi. 

6. Rekisterin suojaaminen

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä lainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta sekä hyvien tietosuojaperiaatteiden mukaista toimintatapaa. Tiedot suojataan niin, ettei asiaankuulumattomilla ole niihin pääsyä missään tilanteessa. Terveyteen liittyvät henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä käsittelee ainoastaan salassapito- ja vaitiolovelvollinen terveydenhuollon ammattihenkilö. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ovat ikuisia ja ne jatkuvat myös asiakassuhteen tai muun toiminnan päättymisen jälkeen. 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Terveyteen ja sen hoitoon liittyvien henkilötietojen säilyttämisessä noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009).

 • Potilaan/asiakkaan perustietoja ja keskeisiä hoitotietoja sisältäviä asiakirjoja, sekä näistä laadittuja yhteenvetoja, säilytetään 12 vuotta potilaan/asiakkaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan/asiakkaan syntymästä.

 • Tutkimus- ja laskenta-aineistoja sekä tiedonkeruulomakkeita säilytetään 12 vuotta asiakirjan laatimisesta.

 • Potilas-/asiakaskohtaiseen hoitoon liittyviä kirjeitä tai viestejä säilytetään 12 vuotta kirjeen tai viestin päiväyksestä.

 • Ajan- ja resurssinvaraustietoja säilytetään 12 vuotta viimeisen käynnin toteutumisesta.

Mahdollisia terveyteen tai sen hoitoon liittyvien henkilötietojen ulkopuolisia henkilötietoja, kuten rekisteröidyn muita yhteystietoja ja laskutustietoja, säilytetään tarpeen mukaan tai asiaa mahdollisesti koskevan lainsäädännön vaatimalla tavalla. 

8. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus tiettyihin toimenpiteisiin henkilötietojaan koskien.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, päästä tarkastelemaan tietojaan, oikaista tietojaan, rajoittaa tietojen käsittelyä sekä olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin mahdollisuus ja oikeus perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja siirtoon, vastustaa tietojen käsittelyä, vaatia tietojen poistamista ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Edellä mainittu ei kuitenkaan koske terveyteen liittyviä henkilötietoja, sillä potilasrekisterin käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisessa muodossa rekisterinpitäjälle. Potilastietojen korjauspyynnössä on esitettävä oleelliset perusteet tietojen korjaamiselle. Potilastietojen korjaus toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, eli tiedot tehdyistä korjauksista sekä alkuperäisestä merkinnästä jäävät näkyviin rekisteriin. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän toiminnasta valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja lain vaatimalla tavalla, eikä asiaa ole pystytty selvittämään yhteisymmärryksessä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välill

9. Lisätiedot

Mikäli Sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, haluat lisätietoja tai haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, otathan yhteyttä mirka.progrest@gmail.com tai puh. +35840 0343547.

bottom of page